استایل پیش فرض

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه

استایل دورخط دار

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه

دکمه با آیکون

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی Button text
دور گرد متن دکمه

استایل دورخط دار با آیکون

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه

دکمه با سایه

گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه
گوشه گرد متن دکمه
مربعی متن دکمه
دور گرد متن دکمه

دکمه های ساده


دکمه با پس زمینه